Uzņēmuma likvidācija - LARDIA ...

Pakalpojuma apraksts

Uzņēmuma likvidācija

uzņēmuma likvidācijaOficiālā, labprātīgā, uzņēmuma likvidācija, ir vienīgais tiesiskais veids kā izbeigt juridiskās personas darbību. Šis veids, līdzās citiem uzņēmuma likvidācijas veidiem (piemēram, juridiskās personas maksātnespējas procesiem) paredzēts Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Uzņēmumu likvidējot, subjekts pārstāj pastāvēt gan juridiski, gan faktiski.

Šī tēma šobrīd ir ļoti aktuāla, jo ik pa laikam mainās normatīvie akti grāmatvedības jomā un nodokļu piemērošanā, līdz ar ko daudzus uzņēmumus ir izdevīgāk slēgt, neturpinot uzņēmējdarbību.

Oficiālās uzņēmuma likvidācijas soļi

Uzņēmuma likvidācijas process, var teikt, ir visbeidzamākais process visā grāmatvedības ciklā, un tas sastāv no vairākiem posmiem. Šajā sadaļā mēģināsim izklāstīt šos soļus vienkāršā, bet saprotamā valodā. Tātad, uzņēmuma likvidācija pēc paša (dalībnieka) lēmuma:

1. lai sāktu likvidācijas procesu, pēc būtības ir jāpieņem iekšējais lēmums par šāda soļa nepieciešamību. Proti, ir jābūt dibinātāja/-u, valdes locekļu vai akcionāru lēmumam par kompānijas darbības izbeigšanos. Dibinātājam un/vai valdes loceklim ir jāsagatavo arī paziņojums – informāciju – par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības samazināšanos. Ja šādu darījumu uzņēmumam nav bijis, tad arī loģiski, ka nebūs arī zaudējumu;

2. no grāmatvedības viedokļa ir nepieciešams veikt visu kreditoru analīzi u.tml. (salīdzināšanas akti);

3. no juridiskā viedokļa skatoties, mēs ieteiktu veikt arī juridisko auditu, analizējot visus uzņēmuma noslēgtos līgumus un vienošanās. Ja līgumos ir noteikts, ka ir jāizpilda kādas saistības, tas būtu jāizpilda (it īpaši, ja nav attiecīgā Jūsu saistību un tiesību pārņēmēja);

4. ja grāmatvedības salīdzināšanas akti uzrādīja neatbilstības, visas parādsaistības (ja tādas pastāv) pēc iespējas tiek apmaksātas nekavējoties. Tiek atrisināti visi jautājumi ar kreditoriem un darbiniekiem (ja tādi uzņēmumā ir bijuši). Ir būtiski atzīmēt, ka uzņēmumam – darba devējam, uzteicot darba līgumu, ir jāievēro uzteikuma termiņš, kas noteikts likumā, darba koplīgumā vai darba līgumā.

Atsevišķos gadījumos vēl var likvidēt kompāniju ar parādiem kreditoru priekšā. Savukārt, ja uzņēmumam ir parādi valsts priekšā, tos jebkurā gadījumā nāksies apmaksāt pirmos. Uzņēmuma likvidācijas termiņš, savukārt, palielināsies par parādu dzēšanas laiku;

5. notiek darbs ar publisko reģistru, kurš izsludina likvidācijas procesu un aicina pieteikties iespējamos kreditorus. Kreditoru starpā var būt arī valsts iestādes. Ir jāatzīmē, ka, pat, ja Jūsu kompānijai nav bijuši nekādi darījumi un, attiecīgi, nav arī parādu, jebkurā gadījumā prasība par publisko kompānijas likvidācijas pasludināšanu un kreditoru aicināšanu iesniegt savus prasījumus ir vairāk nekā obligāta.

Latvijā šāds publiskais reģistrs ir “Latvijas Vēstnesis” – oficiālais avots, tiesiskā platforma. Krievijā, piemēram, tas ir žurnāls “Valsts reģistrācijas vēstnesis”. Koncepcija šādiem specializētajiem masu informācijas līdzekļiem ir līdzīga: valstij, atbilstoši konstitūcijai, ir jānodrošina iespēja ikvienam zināt savas tiesības un pienākumus, ko arī nodrošina augstākminētie masu informācijas līdzekļi;

6. kad ir pagājis termiņš šādai pieteikšanās, vienotajā valsts reģistrā tiek izdarīta atzīme par uzņēmuma likvidāciju. Ir jāsastāda arī slēguma (likvidācijas) bilance. To sastādot, ir jāievēro visi tie paši noteikumi, kuri ir jāievēro, sastādot bilances gada pārskatu. Jebkurā gadījumā mēs ieteiktu visas šādas darbības veikt, uzticoties kvalificētiem grāmatvežiem.

Kopējais vidējais uzņēmuma likvidācijas termiņš ir 1-3 mēneši. No tiem lielu daļu aizņem laiks iesniegumu no kreditoriem pieņemšana.

Uzņēmuma likvidācija – priekšrocības un sekas

Kā jau tika minēts, nodokļu izmaiņu gadījumā var notikt tā, ka uzņēmumu ir izdevīgāk likvidēt, nevis pielāgoties jaunajai normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

No citiem plusiem, ir jāmin sekojošais: uzņēmumam, kurš jau beidzis pastāvēt, vairs nedraud uzmanība no nodokļu administrējošajām institūcijām. Ikgadējās obligātās nodevas un nodokļi vairs nav jāmaksā, un arī uzņēmuma dalībniekiem un/vai valdes locekļiem tiek noņemta šī atbildības nasta par uzņēmuma pārvaldību. Proti, vienkāršiem vardiem runājot, personu atbildība šajā gadījumā beidz pastāvēt kopā ar uzņēmumu.

Jautājums par atbildību ir ārkārtīgi svarīgs, jo, piemēram, valdes loceklis par uzņēmuma “neizdarībām”, diemžēl, atbild ar savu personisko mantu.

Kāpēc viss ir jāizdara pareizi?

Var gadīties tā, ka tiek pieļautas kļūdas gan likvidācijas bilances sastādīšanā, gan pašā uzņēmuma likvidācijas procesā. Sliktākajā gadījumā kreditori var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu kā rezultātā uzņēmuma likvidācija procesu var atzīt par spēkā neesošu, un tas viss rezultēsies ar to, ka kompānijai un tās atbildīgajām personām atjaunosies visi pienākumi un atbildība un būs jāapmaksā gan parādsaistības, gan nodokļi, gan līgumsodi par visu nokavēto periodu. Tāpēc ir tik svarīgi uzņēmuma likvidācijas procesu veikt atbilstīgi no paša sākuma.

Kas attiecas uz pārādu nomaksu pirms uzņēmuma likvidācijas, pastāv iespēja tos arī nedzēst, izvēloties bankrota procedūru, kas arī ir uzņēmuma likvidācijas veids. Tas būtu atbilstošākais veids kā likvidēt kompāniju ar parādiem.

Rezumējot, pareizā uzņēmuma likvidācijas procedūra ir arī pareiza atsvabināšanās no atbildības nastas un pienākumiem. Mēs noteikti iesakām uzticēt pilnu dokumentu sagatavošanu uzņēmuma likvidācijai profesionāļiem, kas nodrošinās un uzraudzīs visu procesu no lēmuma par likvidāciju pieņemšanas līdz kompānijas izslēgšanai no Uzņēmumu reģistra.